Danh sách các Ân nhân

Danh sách Ân nhân dâng cúng - Tháng 10/2012

DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

STT

TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG

ĐỊA CHỈ

TIỀN VNĐ

USD

NGÀY

001

AC. Bình Thuỷ

Hà Tĩnh

5,000,000

 VND

01/10/2012

002

Nguyễn Văn Thiên-Khuyên

Đăknông

8,000,000

VND

100 USD

02/10/2012

003

Phan Thị Kim Oanh

Đồng Nai

2,000,000

VND

03/10/2012

004

Bà: Sở-Cậy

Biên Hoà

5,000,000

 VND

03/10/2012

005

Gđ: Têrêxa

Gx. Thăng Thiên

2,000,000

 VND

03/10/2012

006

Nguyễn Ngọc Tiên

USA

200 

USD

03/10/2012

007

Chị: Xuân-Yến

Sài Gòn

2,500,000

 VND

04/10/2012

008

Đoàn Minh Huy

Sài Gòn

3,000,000

 VND

04/10/2012

009

Nguyễn Công Chính

USA

100 

USD

05/10/2012

010

AC.Thanh Thuỷ

Thủ Đức

5,000,000

 VND

07/10/2012

011

Chị Phượng

USA

166,000,000

 VND

12/10/2012

012

Một người hành hương

 

300 

USD

16/10/2012

013

Lê Nghĩa

Gx.Cẩm Đường

3,400,000

VND

16/10/2012

014

Đoàn Cô Nhung (Xe lăn)

Hố Nai

2,000,000

VND

300

USD

17/10/2012

015

Chị Thuỷ

Qua trung gian Sơ Sa

 200

USD

20/10/2012

016

Nguyễn Thị Duyên

Úc

500 

AUD 

22/10/2012

017

Khách Hành hương

Hoa Kỳ

100 

USD

23/10/2012

018

Lê Thị Ngọc Bích

Gx.Thái Hà

1,000,000

 VND

24/10/2012

019

Phạm Minh Tân+Hằng

USA

500 

USD

28/10/2012

020

Một gia đình

Hoa Kỳ

62,400,000

 

30/10/2012

TỔNG CỘNG: 

267,300,000 VND

1,800 USD

500 AUD

10/30/2012

 

Admin

Các tin khác: