Ủy ban kiến thiết

PHIẾU ĐỀ CỬ UỶ VIÊN BAN VẬN ĐỘNG QUỸ KIẾN THIẾT ĐỀN THÁNH LA VANG

UỶ VIÊN BAN VẬN ĐỘNG QUỸ KIẾN THIẾT ĐỀN THÁNH LA VANG (Mẫu số 1 : dành cho các Giáo phận, ...

Mẫu 2 : dành cho các dòng tu

Mẫu 3 : dành cho các cộng đồng hải ngoại

Mẫu 4 : dành cho các tổ chức tư nhân, đơn vị báo đài, công ty

Xem và tải các mẫu đề cử =>>

Admin

Các tin khác:

Video
Tin mới